گفتاورد

یاشهید سایت موازی کاری بنیاد شهید که از اطلاعات و عکس های دیگران که مالکیت هنری دارد و امانت نزد آنان بوده، بدون اجازه استفاده کرده است. براستی بنیاد شهید به کجا می رود و چرا سایت های دیگران را کپی می کند.

شفیق فکه، شبکه ایثار

نوشته مخصوص نقل قول

توضیحات برای عنوان نوشته مخصوص نقل قول

ورود کلمات کلیدی